Współpraca z rodzicami

Szkoła organizuje spotkania z rodzicami w cyklu miesięcznych spotkań – są dni otwarte i zebrania klasowe. Są też dni indywidualnych spotkań z zespołem wspomagania, czyli dyrektorem – pedagogiem i wychowawcą oraz psychologiem.

W każdym przypadku rodzice są partnerami szkoły i we współpracy obowiązuje

ZASADA PARTNERSTWA

Rodzice i uczniowie, a także cały zespół szkoły muszą przyjąć zasadę równości działań i jedności w zachowaniu co do porażki czy oceny tak, by żadna ze stron nie czuła się pokrzywdzona.

WSPÓŁDZIAŁANIE

Zakłada stałą współpracę w zakresie stawianych celów i w perspektywie rozwoju ucznia tak, by ukierunkowanie na działanie przynosiło sukces – nie porażkę.

JEDNOŚĆ DZIAŁAŃ

Przypomina szkole i rodzicom o konieczności realizowania zgodnych celów wychowania – kształcenia i oceny tak, by uczeń nie czuł rozbieżności w prowadzonych działaniach, co do wartości, idei i kształcenia.

PRZEPŁYWU INFORMACJI

Zasada wymusza konieczność sprawnej reakcji na wynik i odpowiedzialności za działanie w przepływie informacji o wszystkiego rodzaju zdarzeniach, które sprowadzają ucznia z drogi prawidłowego rozwoju.

Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa