Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania składa się z trzech elementów pracy ucznia w systemie miesięcznej oceny nauki i postępów w rozwoju: oceny pracy na lekcji – oceny z pracy domowej oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Co miesiąc – obowiązkowo każdy uczeń otrzymuje 3 oceny cząstkowe i jest oceniany pod kątem – pracy na lekcji, oddania i jakości pracy domowej oraz sprawdzianu wiedzy i umiejętności.

  • Ocena pierwsza – to punktowy system oceniania na lekcji, składający się z oceniania cząstkowego w ilości przyznawanych uczniom punktów od 1 do 5. Uczniowie otrzymują punkty: za – obecność, udział w lekcji, aktywność i wiedzę oraz notatki i tracą też: za nieobecność czy korzystanie z komórki na lekcji. Ocena z pracy na lekcji jest średnią ocen punktowych uzyskanych przez każdego ucznia w ciągu miesiąca.

  • Druga ocena – to obowiązkowe wywiązywanie się z oddania pracy domowej i jej jakości w postaci oceny, którą otrzymuje każdy uczeń za miesięczną pracę domową czyli tzw. projekt, który jest rozliczany przez ucznia raz na miesiąc.

  • Trzecią ocenę miesięczną uzyskuje każdy uczeń ze sprawdzianu wiedzy i umiejętności, który odbywa się z każdego przedmiotu – raz w miesiącu.

Wewnątrzszkolny system oceniania zakłada, że każdy uczeń szkoły otrzymuje w ciągu semestru minimum 9 ocen cząstkowych + 10 ocenę ze sprawdzianu semestralnego i ma możliwość poprawy ocen czy wyników w ustalonym przez nauczyciela czasie.

  • wielokrotnego poprawiania wyników
  • zawsze też uczniowie mają obowiązek oddawania zaległych prac domowych czy projektów oraz uzupełniania braków i zaległości w nauce.

Szkoła wychodzi naprzeciw wszystkim tym, którzy z różnych powodów nie mogą sprostać wymaganiom szkoły i rozliczyć się ze wszystkich zaległości w określonym czasie. Wówczas (dla wszystkich).

  • wprowadzamy sesję, czyli czas sprawdzianów semestralnych i powtórzeń, który daje możliwość podwyższania ocen i dodatkowych zaliczeń, jak również umożliwia zaliczenie semestru uczniom łączącym naukę ze swoimi pasjami i zainteresowaniami czy też przebywaniem poza szkołą.
UCZNIÓW ZDOLNYCH – WSPIERAMY W ROZWOJU,
INNYM – POMAGAMY

PROWADZIMY, INSPIRUJEMY I WSPOMAGAMY
To nasz cel – idea i działanie
Adres:

ul. Bobrowiecka 9

00-728 Warszawa